Menu
0
Ma-Do en Za 09.00-17.00u Vr 09.00u-20.00u
Voorraad producten binnen 24u verzonden
Klantenservice: 0595-442974

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rispens vof

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Rispens vof: de ondernemer, hierna te noemen Rispens

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Overeenkomst: overeenkomst tussen Rispens en de consument.

Dag: kalenderdag.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Bedenktijd: termijn waarbinnen het herroepingsrecht van toepassing is.

Schriftelijk: zowel traditionele communicatie als per e-mail, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Rispens  vof - Handelsnamen:Rispens Wonen | Rispens Hengelsport | Woonwinkel Rispens | Hengelsport Noord |Rispens Zonwering

Verkoop van meubels en woonaccessoires. Verkoop van hout-, pellet kachels en rookkanalen. Plaatsen van rookkanalen. Verkoop van binnen en buiten zonwering. Verkoop van hengelsport artikelen.

Aanleg 3, 9951 SJ Winsum, Nederland - KvK-nummer: 654824484

E-mailadres: [email protected] / Telnr: (+31) 0595 442 974

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Rispens, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Onder "levering" wordt in deze algemene voorwaarden ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 4 – Het aanbod

Het aanbod van Rispens is vrijblijvend en kan worden herroepen en heeft geen onbeperkte duur. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten en is  voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Artikel 5- Opdracht tot levering

Een opdracht tot levering wordt door Rispens digitaal of schriftelijk vastgelegd. Aan de consument wordt een afschrift van de opdracht ter hand gesteld. Op de digitale of schriftelijke opdracht wordt vermeld het totaalbedrag dat de klant heeft te voldoen, alsmede het bedrag dat de klant als aanbetaling betaald.

 

Artikel 6 – Annuleren opdracht

Een klant kan de opdracht binnen 24 uur, te rekenen vanaf het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst, kosteloos annuleren ongeacht de reden, mits dit schriftelijk of per mail binnen die 24 uur kenbaar wordt gemaakt. Bij niet tijdige annulering dient de klant de goederen af te nemen en het volledige bedrag te voldoen.

Artikel 7 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van Rispens en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Rispens bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod danwel tekent de consument voor het aanbod. Zolang de ontvangst en/of ondertekening van aanvaarding niet is gedaan, kunnen partijen de overeenkomst ontbinden.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst op afstand (via web) te herroepen.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn (wettelijke) herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor zijn rekening.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten en orders die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of in bestelling geplaatst en/of een duidelijk persoonlijk karakter hebben en op producten die door de consument al in gebruik zijn genomen of uit de originele verpakking zijn verwijderd.

Artikel 11 – Rechten en plichten consument

De consument is verplicht om de geleverde producten bij ontvangst te controleren en eventuele gebreken binnen bekwame tijd aan Rispens te melden.

Artikel 12 – Rechten en plichten ondernemer

Rispens staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 13 – De prijs

Rispens geeft de kosten van de verzending en/of bezorging bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de consument op. Verpakkingen worden, tenzij anders overeengekomen, niet door Rispens terug genomen. Oud meubilair, -zonwering en verwarming worden tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen niet door Rispens VOF retour genomen. De prijzen van Rispens zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kosten. Indien onjuiste prijzen vermeld staan op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van Rispens, behoudt zij zich het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 14 – Conformiteit en garantie

Rispens staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. Eventuele garantieclaims dienen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Rispens te worden gemeld. Een door Rispens, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Rispens kan doen gelden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 dagen na levering aan Rispens schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw-staat verkerend.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Rispens en/of op de verpakking behandeld zijn; De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. Het bewijs van garantie is het aankoopbewijs.

Artikel 15 – Levering en uitvoering

Rispens zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verzenden/bezorgen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor de levering van diensten. De plaats van levering is het adres dat de consument aan Rispens kenbaar heeft gemaakt. Producten worden, tenzij anders overeengekomen of indien op voorraad, onder een levertijd overeengekomen geleverd. Levering vindt plaats direct na betaling, mits op voorraad. Wij streven ernaar alle orders op de afgesproken termijn te leveren. Rispens streeft ernaar om deze levertijd niet te overschrijden. Mocht deze levertijd onverhoopt niet gehaald worden, dan wordt er contact opgenomen met de consument een nieuwe leverdatum te bepalen op het leveringsschema van de leveranciers.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Indien door Rispens geleverde zaken/diensten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder "Conformiteit en garantie" is geregeld. Indien Rispens aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Rispens is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten die de consument zou moeten maken om de prestatie van Rispens aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de consument de overeenkomst heeft ontbonden; De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden; De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden Rispens is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Rispens is niet aansprakelijk voor de door de consument of derden aangebrachte wijzigingen in de aanleg van rookkanalen!

Artikel 17 – Transacties: duur, opzegging en verlenging

Indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar (duurovereenkomst diensten), heeft de consument na een jaar het recht de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van een maand.

Artikel 18 – Betaling

Betaling dient te geschieden op de door Rispens aangegeven wijze. Indien Rispens goederen dient te leveren met een levertijd zoals zonwering, haarden en meubelen, kan Rispens een aanbetaling verlangen en dient de volledige koopsom voldaan te worden op de dag van bezorging/plaatsing. Indien Rispens na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de consument kan zij voor (verder) te presteren, verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt. Bij niet tijdige betaling is de consument van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist en vanaf de dag waarop de betaling aan Rispens - uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Ten laste van de consument komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Rispens als gevolg van het door de consument niet nakomen van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de wet incassokosten (WIK)met een minimum van € 40,- (excl. BTW). In het geval van niet (tijdige) betaling is Rispens bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten.

Artikel 19 – Overmacht

In geval van overmacht is Rispens VOF niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over indien de consument al hetgeen hij op grond van de ter zake van de geleverde producten/diensten gesloten overeenkomst(en) aan Rispens verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de consument over.

Artikel 21 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden, voorzien van duidelijke foto’s (producten) schriftelijk ingediend bij Rispens.

Artikel 22 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Rispens en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

– Aanvullende of afwijkende bepalingen voor de verkoop van vuurwerk

Leeftijdsrestrictie: Voor de verkoop van vuurwerk geldt een minimumleeftijd van 16 jaar voor consumenten. Bij twijfel over de leeftijd van de consument dient legitimatie te worden gevraagd.

Veiligheidsinstructies: Bij de verkoop van vuurwerk dient de consument vooraf te worden geïnformeerd over de geldende veiligheidsvoorschriften en gebruiksinstructies. Rispens verstrekt schriftelijke instructies over het veilig afsteken van het vuurwerk.

Opslag en transport: Rispens zorgt voor een veilige opslag van het vuurwerk volgens de wettelijke voorschriften. Bij transport van het vuurwerk naar de consument worden alle geldende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Verboden artikelen: Het is verboden om vuurwerk te verkopen dat niet voldoet aan de wettelijke voorschriften of dat valt onder de categorie van illegaal vuurwerk zoals gedefinieerd in de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Regeling pyrotechnische artikelen.

Aansprakelijkheid en schade: Rispens is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies door de consument bij het afsteken van vuurwerk.

Klachtenregeling: Bij klachten over de kwaliteit of veiligheid van het vuurwerk dient de consument deze binnen 24 uur na aankoop schriftelijk te melden aan Rispens. Klachten worden serieus genomen en zo snel mogelijk afgehandeld.

Wettelijke bepalingen: Deze aanvullende bepalingen voor de verkoop van vuurwerk zijn onderhevig aan de geldende nationale en lokale wet- en regelgeving met betrekking tot de verkoop en het gebruik van vuurwerk.

Artikel 24 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen D.d. 06/05/2024

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Rispens.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €35,00 en de verzending is gratis